Rename mk-git-alias -> mk-git-aliases, add commit-with-message alias